HOSE:IDI   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I
18 lượt xem
0
Phân tích khối lượng và biểu đồ nến.
Đây là đang học nên nhiều cái có thể chưa hoàn thiện, mọi người comment góp ý với mình nhé.

Bình luận