FXNHANQUA

CTCP ICD Tân Cảng Long Bình, mã ck ILB

Giá lên
HOSE:ILB   CTCP ICD TAN CANG - LB
- ILB vận động trong Triangle => nén lực cực độ.

- Khi giá hoạt động trọng Triangle, điểm mua rất quan trọng. Chỉ nên mua ở support trendline kèm thêm Weekly Support 24 - 24.7.

Goodluck!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.