GameonVentures

INS - 200%

Giá lên
GameonVentures Premium Cập nhật   
BINANCE:INSBTC   None
EP: 407 hoặc thấp hơn
TP: 833
TG: 1127
SL: Dưới EP

EP dài hạn: 119
Bình luận:

Tăng trưởng rất tốt, chờ Tp và Tg
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đạt TP, chúc mừng bạn đạt lợi nhuận !

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures