GameonVentures

IOP - Ngày mai sẽ khác - Từ 2k đến 45k

GameonVentures Premium Cập nhật   
BITTREX:IOPBTC   None
Ngày mai sẽ khác

Trả lại yêu cầu của các bạn gửi về IOP sàn giao dịch Bittrex

IOP của ngày hôm qua đang tiến dần tới mốc hỗ trợ 5567, còn IOP của ngày hôm nay sẽ tiến gần tới mốc tệ hơn là 2175

IOP là một trong những mã altcoin khá tiềm năng ở biểu đồ dài hạn. Chúng tôi nghĩ IOP sẽ swing tới vùng đáy này trong khoảng từ nửa tháng tới một tháng rồi bắt đầu vùng sóng uptrend trở lại trong thời gian tới

Nhưng với những biến động của Bittrex, đặc biệt là động thái chịu khó gỡ Altcoin ra khỏi sàn Bittrex thì chúng tôi khuyên bạn giao dịch cẩn trọng với SL phù hợp

EP 1: 5413
TP 1: 16291
TG 1: 21749

EP 2: 2222
TP 2: 45364

Chúc bạn giao dịch thành công!

Bình luận:
EP1

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.