IOST/BTC - Binance
Buy: 0.00000113 - 0.00000115
Sell: 0.00000125 - 0.00000129
P/s: Chia vốn vào lệnh, tránh rủi ro cắt lỗ 3%