tradafx

Bài 4: Label - gọi tên cấp độ thị trường - Phần 2

Đào tạo
FOREXCOM:ITA40   Chỉ số FTSE MIB
Bài 4: Label - gọi tên cấp độ thị trường - Phần 2

Trong quá trình phân tích, chúng ta cần một tên gọi cho mỗi loại cấu trúc thị trường cụ thể.
Thông qua tên gọi, chúng ta nhanh chóng hiểu được bản chất của chúng cũng như dễ dàng đánh dấu được các cấp độ thị trường và động lực khác nhau của chúng.
Và đừng bao giờ quên rằng việc hiểu về quy chuẩn gọi tên cấp độ thị trường có giá trị vô cùng quan trọng trong việc xử lý thông tin về động lực thị trường...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.