SweetBull2020

Wave 4 của JASMY đã kết thúc

Giá lên
BINANCE:JASMYUSDT   JASMY / TetherUS
Vùng mua 0.029x - 0.030x
Dừng lỗ Dưới 0.027x
Mục tiêu 0.045x - 0.055x
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.