SonPriceAction

JP225 buy on breakout of range

Giá lên
OANDA:JP225USD   Japan 225
Chỉ số JP225 đang trong 1 uprtrend medium term, hiện giá đã hồi về vùng chờ mua, buy nếu giá breakout khỏi range thành công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.