tradewithme99

Kế hoạch giao dịch JP225

Giá xuống
tradewithme99 Cập nhật   
OANDA:JP225USD   Japan 225
Kế hoạch giao dịch JP225
Quan sát thêm trong 1 tiếng 30 phút nữa để đưa ra quyết định kế tiếp
Bình luận:
Nến h4 quá xấu cho mô hình bẫy giá, cắt lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.