JST / USDT

D

Buy: $ 0.063x (entry now)
TP: 0.097x $
TG: 0,136x $

Crypto Research
Sharing and discussing knowledge and experience in crypto trading and investment.
You win, we win

🗣t.me/cryptoresearchchat
📢t.me/cryptoresearchofficial
Twitter: twitter .com/cryptoresearchtw
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.