URIFX

JXY: JPY có thể hình thành sóng leading

TVC:JXY   Chỉ số Tiền tệ Yên Nhật
Nếu đang Long JPY thì nên cẩn trọng. Khả năng nhầy khung giá này rất cao.
Mình sẽ quan sát JPY.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.