URIFX

Yên => Không xác định

Giá xuống
TVC:JXY   Chỉ số Tiền tệ Yên Nhật
Với Yên Nhật, mình vẫn mong chờ wave xuống hơn là lên vì nó R:R tốt hơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.