TVC:JXY   Chỉ số Tiền tệ Yên Nhật
Rất khó xử nếu không lướt các timeframe nhỏ vì đang ở ngã ba đường. Sẽ đứng ngoài JPY.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.