URIFX

JXY => Risk Yên tiếp tục mất giá

TVC:JXY   Chỉ số Tiền tệ Yên Nhật
Tại thời điểm này khá khó để quyết định buy hay sell. Trong chart 4H và D1, mình thấy có structure đi xuống khá rõ. Nếu break xuông, mạnh dạng sell.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.