URIFX

JXY => Risk Yên tiếp tục mất giá

TVC:JXY   Chỉ số Tiền tệ Yên Nhật
Tại thời điểm này khá khó để quyết định buy hay sell. Trong chart 4H và D1, mình thấy có structure đi xuống khá rõ. Nếu break xuông, mạnh dạng sell.