URIFX

JXY: Nếu giá tăng lên vùng màu xanh, mình sẽ sell off

Giá xuống
TVC:JXY   Chỉ số Tiền tệ Yên Nhật
Giá có thể tăng, nhưng mình sẽ canh sell.