URIFX

JXY: Nếu giá tăng lên vùng màu xanh, mình sẽ sell off

Giá xuống
TVC:JXY   Chỉ số Tiền tệ Yên Nhật
Giá có thể tăng, nhưng mình sẽ canh sell.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.