dinhchien

JXY - tăng đến ngày 8/4

Giá lên
TVC:JXY   Chỉ số Tiền tệ Yên Nhật
- Chìa khóa chính: MACD
- Chìa khóa 2: giá rời Bolliger
- Chìa khóa 3: kỳ vọng trở lại kênh giá.
* Mục tiêu 8/4: zone sóng 3 Elliot , kỳ vọng sóng 5 Elliot
* Lưu ý: RSI báo tín hiệu sẽ retest đáy và tạo đáy mới.
Nên ai cẩn thận chờ có phân kỳ khung h4, h1 rồi vào lệnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.