URIFX

Có cơ hội nào buy USDJPY?

Giá lên
TVC:JXY   Chỉ số Tiền tệ Yên Nhật
hi anh, em,

Theo nhận đình của mình USD có thể tăng 1 wave cuối, GOLD sẽ giảm 1 đợt nữa. Nên mình sẽ hướng tới USDJPY .
Nhìn chart thì Yên Index support cho bear, trong khi đó, USDJPY thì vẫn chưa rõ ràng lắm.
Mình expect là 1 consolidation nhầy nhụa để có thể buy him.

Sẽ update lower time-frame sau :)

URI .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.