vphuplus

KAVAUSDT - Spring

vphuplus Premium Cập nhật   
BINANCE:KAVAUSDT   Kava / TetherUS
https://s3.tradingview.com/snapshots/h/hYqIX8jw.png
Bức tranh lớn có spring và mô hình đã thành thành 18d + 6d của buec.
Mô hình khá đang để lưu ý ở thời điểm mà btc đang phân vân giữa cấu trúc tái phân phối với utad hoặc tích lũy với buec.
Bình luận: Có thể xem xét cấu trúc lá cờ: cán cờ 75% và lá cờ 15% có những phiên thắt chặt.

Đồ thị btc lúc này

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.