Cowboyyy

Những cổ phiếu tốt nhất tháng 4 - Gọi tên KBC

HOSE:KBC   TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CÔNG TY CỔ PHẦN
Chart Week: Daily chart: Trên đây là bài phân tích đánh giá của tôi mang tính tham khảo.
Nếu thấy hay thì xin các bạn 1 like :D
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.