HHermes

KDC bắt đáy 18.5 - 19, target 21.5 (view 2 - 4 tuần)

Giá lên
HOSE:KDC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
Giá đã tạo nền khá tích cực và tin cậy vùng 18.x suốt thời gian qua, tín hiêu RSI , MACD phân kỳ (+) cùng với những kế hoạch tái cơ cấu tăng doanh thu, lợi nhuận 2019...dự báo KDC sẽ sớm chinh phục 21.x (view 2 - 4 tuần)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.