Ninh-Do

keybtc buy

BINANCE:KEYBTC   None
Key đã sw và tích lũy khá lâu trên khung H4
Buy: 75
Sell: 2 mốc như chart trên
Stoplosss: 70
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.