Ninh-Do

KEY test trend khá đẹp

BINANCE:KEYBTC   None
Key đã break và quay lại test trend đợi price action xác nhận xu thế

Buyxong: 94
Sellzone: 116
Stoploss: 88
Bình luận:
Bình luận: