Ninh-Do

KEY test trend khá đẹp

Ninh-Do Cập nhật   
BINANCE:KEYBTC   None
Key đã break và quay lại test trend đợi price action xác nhận xu thế

Buyxong: 94
Sellzone: 116
Stoploss: 88
Bình luận:
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.