LeDucGiang

KEY BTC Binance Short time

BINANCE:KEYBTC   None
Buy around 110-113
Sell 125
SL 105.