mrhenry

KMD/USDT kèo đẹp rủi ro thấp

BINANCE:KMDUSDT   Komodo / TetherUS
- Entry setup
- TP1: 50%
- TP2: 100%

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.