ZhaoboNeo

KNC/ETH PL 70%

Giá lên
ZhaoboNeo Cập nhật   
BINANCE:KNCETH   Kyber Network / Ethereum
KNC đang đi sóng C
Mục tiêu lợi nhuận: 70%
Time dự định: 20/11/2018
Bình luận:
Đã tăng 25%, tiếp tục tiến đến mục tiêu
Bình luận:
Mục tiêu đã hoàn thành. Close.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.