ZhaoboNeo

KNC/ETH PL 70%

Giá lên
BINANCE:KNCETH   Kyber Network / Ethereum
KNC đang đi sóng C
Mục tiêu lợi nhuận: 70%
Time dự định: 20/11/2018
Bình luận: Đã tăng 25%, tiếp tục tiến đến mục tiêu
Bình luận: Mục tiêu đã hoàn thành. Close.