datphys

KNC/ETH: Long

Giá lên
BINANCE:KNCETH   Kyber Network / Ethereum
Long KNC/ETH (Sàn Binance), H4
Xuất hiện cây nến tăng mạnh mẽ tại vùng mua trong dải bollinger band cho tín hiệu mua. Nếu quay lại khung thời gian H1 hay M30 thấy các cây nến tăng đã bò dần từ vùng bán lên vùng mua. Nhưng chúng tôi muốn thấy tín hiệu chắc chắn hơn trên H4 và D1.
Điểm vào đẹp là 0.0032, điểm vào kỹ thuật là 0.0035 (điểm fibo 50% của cây nến tăng H4).
Các cây nến đang bám rất sát đường upper của dải bollinger band cho thấy đà tăng còn tiếp tục với gia tốc lớn.
Đây chỉ thuần túy về phân tích kỹ thuật tại thời điểm đưa ra nhận định này, còn thị trường sẽ luôn biến đổi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.