JeansTanNguyen

giá đã ổn định nên CDA từ 20% vốn

OKX:KONOUSDT   Konomi Network/Tether
trải qua vài tuần ổn định giá từ -20x, KONO đã có nhịp tăng đầu tiên từ 0.2xx lên 0.6xx
kì vọng giá sẽ về 0.5xx trong những ngày tới

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.