dangstrongdd

Vẫn đang rớt dần sau một thời gian tăng nóng

Giá xuống
HOSE:KSB   CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
Vùng có thể tích luỹ tầm dưới 17500