utah0104

Cổ Phiếu KSB Đang Tích Luỹ Tốt

Giá lên
HOSE:KSB   CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
Cơ Hội Lên Tàu cho NĐT :Mua khi vượt 35.1/SL:-8%/TP :2R là OK

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.