UPCOM:KSH   DAMAC GLS JSC
chủ đạo lần này là các mã về khai khoáng và sản xuất kim loại
giá retracment,tạo vùng đi ngang rồi bật lên,vào lệnh khi giá hồi,chốt một phần khi đạt 3R
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.