utah0104

XU HƯỚNG VÀ ĐIỂM MUA PVT - HT1 - VPB

HOSE:LDG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG
_ video mang quan điểm cá nhân ,nhà đầu tư tham khảo và đánh giá lại dựa trên phương pháp của mình nhé,cần hỗ trợ gì thêm có thể liên hệ với e tks

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.