NeilNguyen

LDG kết thúc phase C và bắt đầu phase D

Giá lên
HOSE:LDG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG
Sau spring:
Giá tăng, vol tăng, spread lớn
=> Rồi tạo ra gap => điều chỉnh liên tục đáy/đỉnh sau cao hơn đáy/đỉnh trước, spread nhỏ vol giảm
=> Chuẩn bị bứt tốc

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.