GameonVentures

LEND - Chuyến đi tiếp theo

Giá lên
GameonVentures Premium Cập nhật   
BINANCE:LENDBTC   None
[LEND / BTC - H4 - Binance]
September, 4th 2018

LEND - Chuyến đi tiếp theo

EP: 210 hoặc nhỏ hơn
TP: 290
TG: 350

Kiểm tra hộp

Mua sâu để bay đến mặt trăng
* SL cho bất kỳ giao dịch nào


Team Trade+Bình luận:

TP done, hướng tới mục tiêu giá

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.