GameonVentures

LEND - Chuyến đi tiếp theo

Giá lên
BINANCE:LENDBTC   None
[LEND / BTC - H4 - Binance]
September, 4th 2018

LEND - Chuyến đi tiếp theo

EP: 210 hoặc nhỏ hơn
TP: 290
TG: 350

Kiểm tra hộp

Mua sâu để bay đến mặt trăng
* SL cho bất kỳ giao dịch nào


Team Trade+Bình luận:
TP done, hướng tới mục tiêu giá