teambg

Link - trên đồ thị ngày đang đi sóng 3 nhỏ trong sóng 5 lớn.

Giá lên
BINANCE:LINKBTC   ChainLink / Bitcoin
MACD đang trên phiên dương và mở góc dốc, cho thấy lực đẩy rất mạnh và dứt khoát.
RSI 69 tiến sát vùng quá mua. Tuy nhiên, lực mua còn lớn và mới hoàn thành điều chỉnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.