Phamdong1969

Link/BTC đã gần hoàn thiện mô hình 2 đỉnh.

Giá xuống
BINANCE:LINKBTC   ChainLink / Bitcoin
Link đã hình thành mô hình hai đỉnh.
Giá hiện tại đang nằm ngay đường viên cổ
Nếu vùng này không giữ được thì giá Link có thể rớt về vùng 0.00019x