Phamdong1969

Link/BTC đã gần hoàn thiện mô hình 2 đỉnh.

Giá xuống
BINANCE:LINKBTC   ChainLink / Bitcoin
Link đã hình thành mô hình hai đỉnh.
Giá hiện tại đang nằm ngay đường viên cổ
Nếu vùng này không giữ được thì giá Link có thể rớt về vùng 0.00019x

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.