BINANCE:LINKPERP   LINK Perpetual Futures Contract
Giá chạm KL cản trên, xác nhận dấu hiệu giảm để Short xuống

Xét 2 khung H1 và M15. H1 thấy giá lên KL cản có dấu hiệu Volume tăng giảm
Vào M15 đợi giá break qua KL tăng thì Short xuống
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.