ToanQSTT

Link - Bối cảnh giá lúc này

Giá xuống
BINANCE:LINKUSDT   ChainLink / TetherUS
Đây là chart đồ thị của Link.
Hiện tại Link đã tích lũy 7 tháng ở vùng giá 6-9$.
Gần như mức hỗ trợ 6$ Link đã không giữ được. Vậy khả năng link rơi về vùng 2-3$ là khá cao
Đây là dự phóng giá của link

Tcoin

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.