vuongdq2121

LIT KÈO LONG, Nến ngày mới chạy

Giá lên
BINANCE:LITBTC   LIT / Bitcoin
LIT KÈO LONG, Nến ngày mới chạy
Con này mới nhú thôi nến giờ đã break khỏi trend, RSI cho form mua

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.