ProTraderNo1

LOCKHEED MARTIN (LMT), CỔ PHIẾU NGƯỢC DÒNG THỊ TRƯỜNG

Giá lên
NYSE:LMT   Lockheed Martin Corporation
Với tính chất là nhà thầu quốc phòng, Lockheed Martin không hề chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Sars CoV 2. Hiện tại dòng máy bay F35 đang bán được và đơn đặt hàng là hơn 2000 máy bay F35 trong vài năm tới, có thể nói, Lockheed Martin sẽ có một chu kỳ tăng trưởng dài kinh ngạc. Đây là chiến lược tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.