HoangMinhchannel

LPB báo hiệu xu hướng tăng mạnh trong ngắn hạn

Giá lên
HOSE:LPB   NHTMCP BUU DIEN LIEN VIET
LPB trong ngắn hạn đang có tín hiệu tích cực mua vào tại vùng 25.1 - 25.2, tại khu vực này xem xét ta sẽ thấy giá đã hoàn thành tích luỹ xong mô hình điều chỉnh A-B-C kể từ tháng 10/2021. Hiện tại, xu hướng tăng đã dần rõ ràng hơn sau khi vùng đỉnh 25.00 đã bị phá vỡ.

Dự kiến trong ngắn hạn, LPB sẽ tiếp tục tăng điểm đến vùng mục tiêu 29.6 - 29.7.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích ngành: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.