GameonVentures

LSK, 30, Buy

Giá lên
BINANCE:LSKBTC   Lisk / Bitcoin
Buy ở đường màu xanh, đặt SL và set vùng lợi nhuận trên 30 %

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.