tongbang0

[LSK] - xuất hiện dấu hiệu tăng nhẹ

BINANCE:LSKETH   Lisk / Ethereum
LSK vừa chọc đường hỗ trợ nhẹ, hết nến ngày 03/04 sẽ xác định rõ xu hướng tăng. Nên quan sát LSK trong 1, 2 ngày tới để có lệnh vào phù hợp