HOSE:LSS   CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
66 lượt xem
1
CTCP Mía đường Lam Sơn ( LSS ) với doanh thu thuần tăng từ 150 tỷ đồng lên mức 303 tỷ đồng. Trong kỳ cùng với việc tiết giảm các khoản chi phí, doanh nghiệp này báo lãi trước thuế 9,1 tỷ đồng và lãi ròng 7,43 tỷ đồng, tăng gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong niên độ 2021-2022, LSS đặt kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế là 99,6 tỷ đồng. Như vậy, LSS đã hoàn thành 9% mục tiêu lợi nhuận đề ra.