HOSE:LSS   CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
CTCP Mía đường Lam Sơn ( LSS ) với doanh thu thuần tăng từ 150 tỷ đồng lên mức 303 tỷ đồng. Trong kỳ cùng với việc tiết giảm các khoản chi phí, doanh nghiệp này báo lãi trước thuế 9,1 tỷ đồng và lãi ròng 7,43 tỷ đồng, tăng gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong niên độ 2021-2022, LSS đặt kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế là 99,6 tỷ đồng. Như vậy, LSS đã hoàn thành 9% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.