canhlinh

LTC giá thơm ?

Giá lên
COINBASE:LTCBTC   Litecoin / Bitcoin
Nhìn vào đồ thị tuần. LTC đang rơi vào vùng mua đẹp. Cân nhắc múc hold. Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.