mayquanxi

Những bước đi lên chắc chắn

Giá lên
BITFINEX:LTCUSD   Litecoin / Đô la Mỹ
target1: 313
target2: 350
Yêu cầu1: Cây nến ngày hôm nay là nến dẹp chân ngắn.
Y/c2: Khối lượng giao dịch khô can
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.