mayquanxi

LTCUSD ELIOT 5wave đã hình thành, đang trong sóng điều chỉnh ABC

Giá xuống
BITFINEX:LTCUSD   Litecoin / Đô la Mỹ
LTC kết thúc sóng tăng ELIOT và đang đi vào điều chỉnh.
Vùng giá giao động 67-87 xung quanh fib 236 và tiếp cận 382 xu hướng giảm ngắn hạn.
Chiến lược: SELL ngắn hạn khi giá đến điểm B và khối lượng giao dịch giảm so với đợt tăng trước đó.
take profit: 70 gần điểm fib 382
stop loss: Giá vượt đỉnh cũ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.