levanlinhepi

14/01 - LUNA nhảy

Giá lên
BINANCE:LUNAUSDTPERP

LUNA đã hoàn thành cú nén động lượng đồng thời tạo một đáy giá ở điểm vào lệnh. Chơi thôi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.