VuDucThanhLong

LUN/BTC Kèo buy sớm stoploss gần

Giá lên
BINANCE:LUNBTC   None
Mua tại giá hiện tại
Stoploss ở 4920 hoặc 3%-5% dưới giá các bạn mua
Target: 8338

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.