VuDucThanhLong

LUN/BTC Kèo buy sớm stoploss gần

Giá lên
BINANCE:LUNBTC   None
Mua tại giá hiện tại
Stoploss ở 4920 hoặc 3%-5% dưới giá các bạn mua
Target: 8338

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/