TradeProPremium

Các Quỹ Đầu Tư Vẫn Giữ đánh giá tích cực cổ phiếu Mastercard

Giá lên
NYSE:MA   Mastercard Incorporated
Mastercard đang thuê các chuyên gia trẻ để mở rộng tiền điện tử và tập đoàn Microsoft cũng đầu tư. Các định giá Quỹ lên đến 430$/CP - 448$/CP

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.