BINANCE:MANABTC   Decentraland / Bitcoin
mana cần vượt đc vùng kháng cự gần nhất để tiếp tục xét những điều kiện khác tiến tới vùng kháng cự bên trên tg 10
%
sl 3%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.